آرفلکس در بهار سال  1397  وب سایت  خود را در آدرس اینترنتی موجود با هدف تسهیل اطلاع رسانی به مشتریان  و معرفی توانمندیها و تولیدات  و خدمات ارائه شده  منتشر نمود.امیدواریم مشتریان آرفلکس و تمامی بازدیدکنندگان بتوانند اطلاعات مفیدی راجع به این شرکت از طریق این وب سایت بدست آورند.